1.      VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Cannabellum na adrese eshop.cannabelum.cz

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Palacio CZ, s.r.o., jakožto prodávajícím, a zákazníkem, jakožto kupujícím, kterou spolu zákazník a společnost Palacio CZ, s.r.o., uzavírají při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Cannabellum na internetové adrese eshop.cannabelum.cz Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

Prodávající a provozovatel internetové prodejny Cannabellum

Prodávajícím a provozovatelem internetové prodejny Cannabellum, na internetové adrese eshop.cannabelum.cz (dále jako „internetová prodejna Cannabellum“) je společnost Palacio CZ, s.r.o. (dále jako „prodávající“).

Firma: Palacio CZ, s.r.o.

Sídlo: Palacio CZ, s.r.o., Berounská 1, 273 51 Kyšice okres Kladno

IČ: 24124761

DIČ: CZ24124761

Zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 180799

Kontaktní údaje

Poštovní adresa pro doručování: Palacio CZ, s.r.o., Kyšice, Berounská 1, okres Kladno, PSČ 27351

E-mail: shop@cannabellum.cz

Tel.:  +420 212 812 112

Zákazník

Zákazníkem je uživatel internetové prodejny Cannabellum, který je spotřebitelem nebo obchodníkem. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jako „spotřebitel“).

2.      OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Canabellum jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Je-li zákazníkem spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 4. Je-li zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání zboží adresa uvedená zákazníkem ve formuláři objednávky.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny Cannabellum, zákazník dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech ve smyslu článku F – Ochrana osobních údajů.
 9. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 10. Ceny a Slevy – Všechny ceny v internetové prodejně Cannabellum jsou konečné včetně DPH. Veškeré ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zabezpečí aktuálnost uveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak.
 11. Storno objednávky – Objednávku může zákazník stornovat e-mailem či telefonicky, a to do 24 hodin od vytvoření objednávky. Podmínkou stornování objednávky je uvedení čísla objednávky a kontaktního údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
 12. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy do 24 hodin od doručení objednávky zákazníka spotřebitele/potvrzení objednávky zákazníka podnikatele, a to v případě, že:
 13. objednávané zboží není skladem, již se nevyrábí či je jinak nedostupné,
 14. u objednávaného zboží, které není u dodavatele skladem, se výrazným způsobem zvýšila cena ze strany výrobce, objednávané zboží – stejný typ, model – je dlouhodobě reklamován z důvodu výskytu vad. U všech výše uvedených případů bude prodávající kontaktovat zákazníka s alternativní nabídkou obdobného zboží.
 15. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník.

3.      DODACÍ PODMÍNKY

Zboží doručováno dle výběru zákazníka prostřednictvím logistické společnosti.

Zákazník bere na vědomí, že:

 1. Objednané zboží zasíláme prostřednictvím služby logistického partnera , který realizuje doručení zboží.
 2. Objednané zboží je expedováno zpravidla do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky a platby.
 3. Vždy informujeme zákazníka na jeho e-mailovou adresu o odeslání zboží. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka e-mailem a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty. Zákazník má v tomto případě rovněž možnost od smlouvy odstoupit.
 4. Mimořádně mohou být dodací lhůty prodlouženy, o čemž jsou zákazníci informováni při zadávání objednávky.
 5. Přeprava, způsob doručení, způsob oznámení o doručení zásilky, termín a místo převzetí zásilky probíhá v souladu s obchodními podmínkami dopravce.
 6. Daňový doklad je součástí zásilky a slouží jako záruční list.
 7. V případě, že si zákazník zboží na jím uvedené doručovací adrese nevyzvedne a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající oprávněn částku představující náklady vynaložené zákazníkem na doručení zboží jednostranně započíst na náhradu škody, která prodávajícímu vznikla porušením povinnosti zákazníka převzít zboží (tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec částky nákladů na doručení zboží). Se souhlasem zákazníka doručí prodávající zákazníkovi zboží opětovně, avšak na náklady zákazníka a až po obdržení úhrady těchto nákladů. To platí i pro případy, kdy první pokus o doručení nebyl zákazníkem hrazen (bonus doručení zdarma apod.).
 8. Způsob úhrady pouze bezhotovostně.

V případě platby předem může zboží převzít pouze zákazník nebo osoba jím pověřená, a to za předpokladu, že o pověření třetí osoby převzetím zboží zákazník prodávajícího informoval elektronickou poštou či telefonicky a uvedl její jméno a příjmení. Zákazník, jakož i třetí osoba pověřená zákazníkem k převzetí zboží, jsou povinni před převzetím zboží prokázat prodávajícímu, že se jedná o osoby oprávněné zboží převzít, a to předložením platného osobního dokladu, a to občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního pasu apod.

Zákazník je povinen zboží převzít v termínu uvedeném v kupní smlouvě či jinak určeném či dojednaném s prodávajícím. V případě prodlení zákazníka s osobním odběrem zboží delším než 7 (sedm) dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, odstoupení od kupní smlouvy oznámí prodávající zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4. REKLAMACE A ZÁRUKA ZBOŽÍ

1)    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Cannabellum a právním řádem České republiky.

2)    Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.

3)    Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a není-li záruka na obalu výrobku uvedena, pak činí 24 měsíců.

4)    Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.

5)    Je-li zákazníkem spotřebitel, reklamace se kromě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.

5. PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat, zda obal není poškozen. Má právo při viditelném poškození balík nepřebrat, nebo se osobně domluvit s dodavatelem (řidičem, pošťákem…), který je povinen sepsat krátký reklamační protokol. Pokud má kupující možnost, nafotí poškozený balík, což značně urychlí pozdější reklamaci.

6. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

V případě, že si zákazník objednané zboží nevyzvedne vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému. Kupující rovněž bere na vědomí, že nepřevezme-li zásilku zaslanou na dobírku, je prodávající oprávněn požadovat platbu za další objednávky výhradně bezhotovostním převodem před dodáním zboží.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného e-mailem), přičemž může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení níže).

Odstoupení od smlouvy a vracené zboží je spotřebitel povinen doručit na adresu:

Cannabellum, PALACIO CZ s.r.o., Kyšice, Berounská 1, okres Kladno, PSČ 273 51

Rozhodne-li se spotřebitel využít práva odstoupit od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží také jím uhrazené náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vraceno zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochybně prokázán. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi spotřebiteli dříve, než mu zákazník spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který prodávajícímu písemně sdělí.

Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně Cannabellum (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

8. BEZPEČNOST O OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím dle těchto VOP a v souladu s užitím stránek, jsou důvěrné a budou použity k uskutečnění plnění smlouvy, případně k obchodním a marketingovým účelům, to vše v souladu s právními předpisy a s prohlášením o ochraně osobních údajů, které jsou součástí těchto VOP. Kupující poskytuje osobní údaje především proto, aby mohla být plněna kupní smlouva a aby mu bylo zboží doručeno. Kupující má právo na přístup k jeho údajům, na jejich opravu a doplnění. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou jich poskytnutí přepravci, společností zajišťující platby za zboží, případně dalším osobám podílejících se na plnění kupních smluv na základě smlouvy s prodávajícím. V každém případě však prodávající postupuje tak, aby byly chráněny osobní údaje kupujícího a aby byla chráněna jeho bezpečnost.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@cannabellum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.